Zásady zpracování osobních údajů v zákaznickém portálu/aplikaci Myjordomus

1. Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje, jakožto subjektů údajů využívajících zákaznický portál/aplikaci Myjordomus, zpracovává společnost MyMight s.r.o., Italská 1800/35, 120 00 Praha, IČ: 06327931, jakožto správce. Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o jednotlivých zpracováních osobních údajů a dále o vašich právech souvisejících s tímto zpracováním. Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. Jaké kategorie vašich osobních údajů zpracováváme?
3. Jaké jsou právní tituly (důvody) zpracování osobních údajů?

Tím, že vám poskytujeme službu Myjordomus, dochází k plnění smlouvy. K uzavření smlouvy dojde, když přijmete podmínky aplikace/dashboard. Zároveň vám na základě tohoto titulu můžeme zasílat upozornění na nové verze Myjordoma, případně jiné technické/bezpečnostní záležitosti.

Na základě našeho oprávněného zájmu vám můžeme zasílat informace o našich nových produktech a službách souvisejících se službou Myjordomus (obchodní sdělení).

4. Po jakou dobu budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu vašeho využívání služby Myjordomus a dále po nezbytně nutnou dobu, kterou nám ukládají právní předpisy, nebo je potřebujeme k ochraně našich práv.

Obecně, základní údaje a údaje o produktech a službách jsme povinni uchovávat na základě zákonů, např. o účetnictví nebo daňových zákonů. Např. faktury se uchovávají 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i smlouvy.

Po dobu 10 let uchováváme údaje z důvodu našich oprávněných zájmů, zejména pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním sporu, a to s ohledem na promlčecí lhůty podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Bude docházet k předávání vašich osobních údajů dalším subjektům?

Vaše osobní údaje můžeme předávat mateřské společnosti GORDIC spol. s r.o. za účelem zasílání obchodních sdělení o souvisejících produktech a službách z její strany.

6. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Právo na odvolání souhlasu – v případech, kdy nám ke zpracování osobních údajů udělíte souhlas, můžete tento souhlas i odvolat. Tímto odvoláním však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání.

Právo na přístup – máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, případně komu je předáváme a kdo další je zpracovává, dále o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů. Veškeré tyto informace jste se dozvěděli v jednotlivých článcích těchto Zásad zpracování osobních údajů. Pokud však máte pochybnosti o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda konkrétní údaje jsou či nejsou zpracovávány. V rámci tohoto práva nás můžete také požádat o vystavení kopie zpracovávaných osobních údajů. První kopie vám bude vystavena zcela zdarma, za případné další kopie si budeme účtovat poplatek.

Právo na opravu – v případě, že zjistíte, že zpracovávané osobní údaje o vás jsou neúplné nebo nepřesné, máte právo na to, abychom je doplnili či opravili.

Právo na výmaz – v určitých případech máte právo na to, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud nastane některý z těchto důvodů:

Toto právo se však neuplatní ve všech případech. Mezi tyto výjimky patří zpracování osobních údajů, které je nadále nezbytné pro:

Právo na omezení zpracování – toto právo můžete využít v některých případech, kdy můžete požadovat, aby došlo označení vašich osobních údajů a tyto osobní údaje nebyly předmětem dalších operací zpracování, avšak po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit v případech, kdy:

Právo na přenositelnost – v případě, že je zpracování vašich osobních údajů prováděno automatizovaně a na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy, máte právo na to, abych vám vaše osobní údaje poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování – v případech, kdy ke zpracování vašich osobních údajů dochází na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku. Tyto údaje přestaneme dále zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v tomto zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost – pokud uplatníte vaše práva výše uvedenými způsoby, není tím nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, kdy se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.

Veškerá uvedená práva můžete uplatnit písemně na adrese naší společnosti: Italská 1800/35, 120 00 Praha nebo emailem na: info@mymight.com. Dále můžete proti námi prováděnému zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.